زمان تحویل بار

زمان تحویل کالا از نیم ساعت تا 24 ساعت متغیر می باشد.
قبل از ارسال بار تماس گرفته می شود.